#FilmFetishFacts | DOC NYC | Film Festival | November 10, 2021 – November 18, 2021